Kodex

Etický a morální kodex společnosti LAWI sport s.r.o.

Preambule

Vážení zaměstnanci, partneři, kolegové,

pověst naší společnosti roste nepřetržitě od roku 2001 a tento trend si chce naše společnost udržet i do dalších let. Naši zákazníci, dodavatelé, obchodní partneři stejně jako zaměstnanci do nás vkládají důvěru na základě spolehlivého partnerství. Důvěra našich zákazníků, dodavatelů a našich zaměstnanců je pro nás zavazující. Pro uspokojení jejich požadavků se snažíme nastavit vizi společnosti tak, že poskytujeme cenově dostupné produkty v požadované kvalitě a rozvíjíme vzdělávání zaměstnanců. Snažíme se být dobrý a stabilní zaměstnavatel v regionu. Podporujeme kulturu, sport, ochranu přírody i zachovávání místních tradic.  Kodex odráží naše přání dostát závazkům naší společnosti vůči zaměstnancům, legislativě i vlastníkům a vždy naplnit očekávání našich zákazníků a obchodních partnerů. Tento kodex přijímáme jako dobrovolný závazek společnosti.

 

V Dobrovici

Rev. 25.10. 2022

 

 

Preambule. 1

Závaznost kodexu. 2

Boj proti korupci 3

Lidská práva a zákaz diskriminace, ombudsman. 3

Management 3

Chování a vystupování zaměstnanců. 3

Bezpečnost práce. 4

Obchodní partneři a zákazníci 4

Využití pracovní doby. 4

Dodržování norem a jeho ověřování 4

Doručování podnětů. 5

Závěrem.. 5

 

 

Závaznost kodexu

Tento Etický a morální kodex je závazný pro všechny zaměstnance a dodavatele (dále jen zaměstnanec) společnosti LAWI sport s.r.o. . Za dodržování tohoto kodexu zodpovídají všichni vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení, kteří sledují jeho uplatnění a dodržování v organizaci. Jeho nedodržování může vést k sankcím, které jsou v souladu s pracovněprávními předpisy České republiky. Dalším zohledněním kodexu je znázorněno graficky níže. Z kontextu kodexu nelze vyloučit žádnou stranu.

 

Boj proti korupci

Společnost LAWI sport s.r.o. se staví proti všem formám korupce včetně vydírání a úplatkářství. Proto nemůžeme v zahájení nebo zadávání zakázek nabízet nebo přijímat dary, které by mohly ovlivnit obchodní rozhodnutí. Zaměstnanci společnosti dodržují platné zákony a normy a neuznávají žádné dohody, které by narušovaly hospodářskou soutěž, nezneužívali své postavení ve firmě a postavení firmy na trhu.

 

Lidská práva a zákaz diskriminace, ombudsman

Společnost LAWI sport s.r.o. respektuje všechny zaměstnance ve smyslu volnosti, svých právech a rovnosti bez rozdílu rasy, pleti, pohlaví, věku, jazyka, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, a jiné třídy a respektuje důstojnost, soukromí a osobnost každého zaměstnance.

Firma LAWI sport s.r.o. u svých zaměstnanců netoleruje žádnou formu diskriminace a nerovné zacházení se zákazníky, dodavateli, kolegy a ostatními partnery podle rasy, pohlaví, handicapu, náboženství apod.

Každý zaměstnanec má právo podat podmět k prošetření u podnikového ombudsmana. Jmenovaní ombudsmani pro LAWI sport s.r.o. v Dobrovici je paní Lucie Kavalírová.

 

Management

Vedoucí pracovníci společnosti LAWI sport s.r.o. jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance a zástupce společnosti a jsou zodpovědní za sledování dodržování Etického kodexu u svých podřízených.

 

Chování a vystupování zaměstnanců

Každý zaměstnanec společnosti LAWI sport s.r.o. je povinen respektovat své nadřízené i kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce. Musí ovšem upozornit vedení společnosti na každý vážný pracovní nebo firemní problém, přestože toto upozornění může být ostatními zaměstnanci vnímáno jako nekolegiální. Každý jednotlivec má právo vyjádřit kultivovaně svůj názor bez rozdílu jeho funkce či postavení ve společnosti. Zaměstnanec si v každé situaci musí uvědomovat, že navenek zastupuje společnost LAWI sport s.r.o. a ne své osobní zájmy. Pokud oprávněný pracovník není schopen na místě vyřešit požadavek zákazníka, musí o tom neprodleně informovat svého nadřízeného.

 

Bezpečnost práce

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Obchodní partneři a zákazníci

Naše obchodní partnery a zákazníky si vybíráme. Má-li být vztah se zákazníkem prospěšný, je důležité hodnotit jeho užitečnost pro oba partnery. Zaměstnanci firmy usilují o soulad mezi požadavky zákazníka a službami firmy s ohledem na vztah firmy k zákazníkovi. Zaměstnanci reagují flexibilně a profesionálně na nároky a individuální požadavky zákazníků. Zaměstnanec musí dbát na to, aby svým jednáním a chováním nepoškozoval zájmy firmy, ale zároveň maximálně uspokojil požadavky zákazníka. Ukončenou zakázku vedení společnosti LAWI sport s.r.o. vnímá jen tehdy, zdali je řádně předána, především včetně finančního vypořádání. Na naše dodavatele a obchodní partnery přenášíme odpovědnost v souladu s požadavky zákazníků. Především pak v oblastech:

 

Očekávané chování

Firemní hodnoty/principy

Hlášení pochybení

Pracovní podmínky a lidská práva

zdraví a bezpečnost

Obchodní etika

životní prostředí

Využití pracovní doby

Pro firmu je rozhodující efektivita práce všech zaměstnanců. Pracovníci musejí využívat pracovní dobu efektivně a pouze k činnostem, které přinášejí prospěch firmě. Jedná se především o činnosti vyplývající z příslušného popisu pracovního místa, resp. povinností a odpovědnosti.

Dodržování norem a jeho ověřování

Společnost vytváří podmínky pro to, aby všichni zaměstnanci měli možnost vyslovit své mínění o chování společnosti, jejích rozhodnutích nebo o chování zaměstnanců. Vedení společnosti se zabývá všemi podněty a informacemi v souvislosti s porušováním tohoto etického kodexu. Společnost vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět v souladu s tímto etickým kodexem.

 

Doručování podnětů

Všechny podněty lze doručovat všemi běžně dostupnými komunikačními kanály společnosti, prostřednictvím svého nadřízeného, personálním oddělením nebo prostřednictvím personálních schránek, a to včetně ombudsmana.

Závěrem

Všichni zaměstnanci společnosti LAWI sport s.r.o. budou usilovat o dodržování obsahu tohoto morálního a etického kodexu směrem k našim zákazníkům a dodavatelům. Každý se může s obsahem našeho kodexu kdykoliv seznámit prostřednictvím odkazu na naší webové stránce.

 

Jaroslav Malý

majitel společnosti LAWI sport s.r.o.